ĮMONIŲ

institucinė


EUROLAB yra nepriklausoma, nešališka privati ​​sertifikavimo įstaiga, patvirtinta nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, atitikties vertinimas sertifikavimo standartuose priimtas visose platformose.

EUROLAB Technical Control and Certification, vien tik vietiniu kapitalu įsteigta įmonė, vykdo audito, priežiūros, sertifikavimo, tikrinimo ir mokymo veiklą pagal daugybę valdymo sistemos standartų ir remdamasi gaminių sertifikavimo direktyvomis ir standartais. Šiai veiklai ji buvo akredituota šalies ir užsienio akreditavimo įstaigų ir gavo reikiamus notifikuotosios įstaigos įgaliojimus.

Galima surinkti EUROLAB sertifikavimo įstaigos veiklą trimis kategorijomis: sertifikavimo studijos, mokymo paslaugos ir tikrinimo bei bandymo studijos.

Sertifikavimo studijos

Sertifikavimo tikslas yra nepriklausomos organizacijos įrodyti, kad organizacijoje ir organizacijoje naudojama valdymo sistema atitinka susijusius standartus ir yra veiksmingai įgyvendinama. Sertifikavimas taip pat rodo, kad vadybos sistemos standartai yra pajėgūs nuolat įgyvendinti institucijos ar organizacijos paskelbtą politiką ir tikslus. Tokiu būdu organizacija, gavusi pažymėjimą, sukuria sau pridėtinę vertę.

EUROLAB vykdo sertifikavimo tyrimus pagal standartus ir įstatymus, reglamentus, statutus ir panašius teisinius reglamentus, paskelbtus tiek nacionalinių, tiek tarptautinių įgaliotų institucijų. Priklausomai nuo sertifikuojamos sistemos reikalavimų ir veiklos srities, planuojami ir atliekami išankstinio audito ir lauko apžiūros tyrimai, o, įvykdžius būtinas sąlygas, išduodamas ir įmonėms pristatomas atitinkamos sistemos sertifikatas. . Be to, sertifikato galiojimo laikotarpiu atliekami kasmetiniai periodiniai įmonių auditai.

Pagal sertifikavimo veiklą taip pat atliekami produktų bandymo ir analizės tyrimai, priežiūros paslaugos, atitikties patikros ir panaši veikla.

Švietimo paslaugos

Labai svarbu, kad aukščiausioji vadovybė ir darbuotojai būtų sąmoningi tiek prieš steigiant įvairias vadybos sistemas įmonėse, tiek po to, kad sukurtos sistemos būtų tvarios. Norint tai pasiekti, reikalingos įvairios mokymo programos. EUROLAB turi darbuotojus, kurie yra kompetentingi vykdyti bazinius mokymus, vidaus auditorių mokymus, dokumentacijos mokymus ir specialius mokymus pagal valdymo sistemos reikalavimus beveik visose valdymo sistemose. Be to, organizuojami statistinių procesų valdymo mokymai, problemų sprendimo technikų mokymai ir panašūs nuolatinio tobulinimo mokymai, siekiant užtikrinti sukurtų sistemų tvarumą.

Tikrinimas ir bandymai

Kuriant valdymo sistemas, yra įvairių bandymų procedūrų ir matavimų bei testų, kurie atliekami priartinant įmonės veiklą prie atitinkamų standartų. LVD žemos įtampos bandymas, EMS elektromagnetinio suderinamumo testas, švarių patalpų bandymai, oro mikrobiologijos bandymai, darbuotojų sveikatos ir saugos analizė, apšvietimo matavimas, dulkių matavimas, triukšmo matavimas, dujų matavimas, vibracijos matavimas yra tik keli iš jų.

Be šių techninių paslaugų teikimo, EUROLAB taip pat vykdo tokias veiklas kaip įmonių gamybos metu naudojamų įrankių ir įrangos kalibravimas, kalibravimo ataskaitų išrašymas, kalibravimo sertifikatų išdavimas, dalyvavimas konkursuose dėl matavimų ir kalibravimo laboratorijų šalyje ar už jos ribų, akreditavimo institucijų akreditacija kalibravimo paslaugoms teikti.

Dokumentai ir akreditacijos