ĮMONIŲ

procesai


Kai EUROLAB Technical Control and Certification Inc. gauna dokumentų užklausas iš institucijų ir organizacijų, kurios kuria ir eksploatuoja įvairias valdymo sistemas, inicijuoja sertifikavimo studijas. Šie tyrimai atliekami tam tikru procesu. Nors valdymo sistema apima skirtingas temas, bendras kelias, kuriuo reikia eiti, yra tas pats.

Sertifikavimo proceso etapus galima paaiškinti taip.

Gauname sertifikavimo prašymą

Pirmas žingsnis, kurio organizacija imsis, kad gautų sertifikatą, yra visiškai ir visiškai užpildyti paraiškos formą. EUROLAB, gavęs šią formą, atlieka reikiamus tyrimus ir, jei mano, kad tai tinkama, parengia sertifikavimo pasiūlymą ir pateikia jį organizacijai. Taip pat pateikiama informacija apie sertifikavimo darbus, kuriuos reikia atlikti su pasiūlymu.

Jei pasiūlymui pritaria organizacija, sudaroma sutartis. Šalims pasirašius šią sutartį, prasideda sertifikavimo procesas. Šiame etape EUROLAB paskiria auditorių, o audito planą sudaro auditorius.

Preliminari dokumentų peržiūra

Šiame etape sertifikavimo prašanti institucija ar organizacija turėtų atverti visus dokumentus, parengtus kuriant atitinkamą valdymo sistemą EUROLAB preliminarioms ekspertizėms. Šiuos dokumentus, pasiekiančius EUROLAB biurą, paskirtas auditorius patikrina, ar jie atitinka atitinkamą standartą. Jeigu per šį laikotarpį nustatomi neatitikimai, apie juos pranešama dokumento prašančiai institucijai ar organizacijai, kad būtų pašalinti trūkumai ar ištaisytos klaidos.

Prieš patikrinimą vietoje, nustatyti neatitikimai turi būti pašalinti. Sertifikavimo auditas negali būti pradėtas be to. Pašalinus neatitikimus, pataisomi dokumentai vėl siunčiami auditoriui. Jei auditorius nėra įsitikinęs dėl padarytų priemonių, šiame etape jis gali apsilankyti įstaigoje ar organizacijoje.

Išankstinio patikrinimo darbai

Baigus preliminarią dokumentų peržiūrą, jei pageidaujama, organizacijoje gali būti organizuojamas preliminarus audito tyrimas. Tokiu atveju EUROLAB paskiria pagrindinį auditorių ir atlieka trumpą preliminarų auditą. Išankstinis auditas yra privalomas tik Aplinkos vadybos sistemos sertifikavimo studijose. Be to, tai visiškai priklauso nuo organizacijos valios. Tuo tarpu preliminarus audito darbas gali duoti teigiamą rezultatą, tačiau tai nereiškia, kad sertifikavimo darbai taip pat bus teigiami.

Sertifikavimo auditas

EUROLAB atlieka šį darbą tiesiogiai dokumento prašančios institucijos ar organizacijos biuruose, patalpose, trumpai veikiančiose patalpose. Šiuose audituose, kuriuos atlieka vadovaujantis auditorius ir pakankamas auditorių skaičius, atliekant reikiamus patikrinimus ir apklausiant darbuotojus, stebima, kaip veikla atitinka standarto reikalavimus. Jei audito metu nustatomi neatitikimai, kurie turi įtakos atitinkamos sistemos veikimui, dėl jų imamasi tolesnių veiksmų.

Šios veiklos pabaigoje rengiama ataskaita pateikiama EUROLAB. EUROLAB gauna auditoriaus išvadą ir su ja dirba, o įsitikinęs, kad organizacija veikia pagal standartą ir nusipelnė dokumento, išduoda atitinkamą dokumentą ir įteikia organizacijai.

Priežiūros inspekcijos

Priežiūros auditus EUROLAB atlieka ne rečiau kaip kartą per metus, siekdama patikrinti, ar veikla pagal standartą tęsiasi ir ar po sertifikato įteikimo organizacijoms užtikrinamas sistemos tęstinumas ir efektyvumas.