ÜRÜNBELGELENDİRME

Yalıtım Membranları CE Belgesi


Membranlar çevre, enerji ve endüstriyel alanda önemli bir yer kazanarak geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Membran uygulamalarında amaç, membran üzerinde bir çözelti karışımı içerisindeki bazı bileşenlerin geçişine izin verilirken, bazılarının ise tutulmasını sağlamaktır.

Membranlar, seçici bir şekilde ayırmanın ve taşınmann gerçekleştirildiği yarı geçirgen bariyer olarak tanımlanabilir. Ayırma işlemi membranın hem kimyasal hem de fiziksel özelliklerine bağlıdır ve basınç farkı, yoğunlaşma (kimyasal potansiyel) farkı, elektriksel potansiyel farkı ve sıcaklık farkının biri veya bir kaçı ile oluşturulan sürücü kuvvetle gerçekleşmektedir.

Ayırma işlemi gözenekli membranlarda boyut, şekil ve yük ayrımına göre, gözeneksiz membranlarda ise sorpsiyon ve difüzyon modeline göre kontrol edilir. Membran performansı seçicilik ve akı parametreleriyle belirlenir.
Membran imalatındaki temel amaç, uygun mekanik kuvvete sahip ve yüksek seçicilik derecesiyle yüksek süzüntü sağlayabilen bir materyal üretmektir. Geçirgenlik gözenekyoğunluğunun artışıyla artar. Bu durum daha çok materyal porozitesini gerekli kılmaktadır.

Membran direnci kendi kalınlığıyla direkt orantılıdır. Seçicilik ise, büyük çaplı gözenek boyut dağılımıyla bozulur.
Herhangi bir membran materyali için optimum fiziksel yapı, küçük bir gözenek boyutuna ve yüksek yüzeyde bir poroziteye sahip materyalin kalınlığına bağlıdır

Membranlar; Su yalıtımı için kullanılan polimer esaslı yapı malzemelerine denir.

Bitümlü Membranlar
Çatılarda su yalıtımı amaçlı olanlar
Rutubet Yalıtım amaçlı (Bodrumlar dahil)
Bitümlü Membranlar
Çatılarda su yalıtımı amaçlı olanlar
Rutubet Yalıtım amaçlı (Bodrumlar dahil)
Yalıtım membranları Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) sistem 2+ ye gore değerlendirip ce işareti taşımak zorundadır.
Sistem 2+
Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;

(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:
(i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,
(ii) Fabrika üretim kontrolü,
(iii) Önceden hazırlanmış test planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri.

(b) Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesini verir:
(i) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi,
(ii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.