DİĞER MUAYENEHİZMETLERİ

Diğer Muayene Hizmetleri


Tam akredite A tipi muayene kuruluşu olarak, kaliteyi ve güvenliği hedefleyen, müşteri memnuniyeti ve sorunsuz üretim, sorunsuz hizmet verme vizyonu olan müşterilerimize teknolojik altyapımız ve tecrübeli mühendislerimizle muayene hizmeti vermekteyiz.

Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak, Üretimin verimli bir hal kazanmasını sağlamak, Çalışma koşullarını verimli hale getirmek, İş kazalarının önüne geçmek, Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak, Çalışanlarla makineler arasındaki ilişkiyi geliştirmek, adaptasyonu sağlamak, Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek. Yapılan periyodik bakım ve kontroller sayesinde olası iş kazaları önlenerek, iş güvenliği gerekleri sağlanmaktadır.İş güvenliğinin sağlanması da sağlıklı iş hayatı, huzurlu çevre ve verimli bir üretimi getirmektedir.

Uzmanlarımız tarafından yapılan periyodik kontroller esnasında kontrolü yapılan cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt altına alınır. Gerekli bölümlerin kalınlık, uzunluk, derinlik, iç ve dış çap ölçümleri yapılır. Kontrolün son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile deney öncesi yapılan ölçümler karşılaştırılır.

Kuruluşumuz kategorisel olarak ayrılmış olan muayene tipleri dışında onlarca farklı uygulama için periyodik kontrol sunmaktadır.

Asansör Teknik Muayenesi ve İlgili Yönetmelik

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için asansörleri yılda en az bir kere kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Yine aynı yönetmelikte, Belediyeler, sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu Türkak’tan (Türk Akreditasyon Kurumu) Akredite A tipi Muayene kuruluşu tarafından yıllık kontrollerinin yapılması zorunluluk haline getirilmiştir. Ayrıca 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına dair tebliğ”de asansör yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında A tipi Muayene kuruluşları tarafından uyulması gereken kurallar belirlenmiştir.’’

Gıda Hijyen Muayeneleri

Toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yüksek seviyede tutulması için birincil gerekliliklerden biri olan Gıda Denetimi, gıda hijyenitesinin saptanması ve sanitasyon uygunluğunun değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Gıda endüstrisindeki uygulamaları itibarı ile sanitasyon, hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması çerçevesinde alınan tüm önlemler olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle de gıda ve çevre sanitasyonunun bir bütün olarak ele alınması, işletme-üretim-depolama-dağıtım evrelerinde özellikle personel-ekipman-alt yapı açısından ihmal edilmeden uygulanması gerekmektedir.

Tahribahsız Muayene - NDT

Tahribatsız muayene yöntemi ile malzemede herhangi bir deformasyon oluşturmadan inceleme yapılabilir.Muayenenin geçerliliği ise gerçek tahribatsız muayenelere dayanır.

Tahribatsız muayene (Non-Destructive Testing, Kısaca: NDT), inceleme yapılacak olan makine, malzeme, ekipman ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden yapılan kontrol ve muayene türüdür.

Tahribatsız muayene ile malzeme yüzeyindeki veya yüzey altından oluşan süreksizlikler kolaylıkla saptanabilir.Hata ve kusur tespiti dışında kapalı bir malzemenin içinde bulunan bir diğer malzemenin miktarını ölçmede, metal yüzeylerdeki boya kalınlığı saptamada, monteli parçaların durum tespitlerinde, radar sistemlerinde kullanılmaktadır.

Yürüyen Merdiven ve Bantlar

ürüyen merdivenler genellikle yoğun alışveriş merkezlerinde insan taşımak için kullanılırlar. Alışveriş merkezi yapı değeri ve etkin mimari alan kullanımı göze alındığında çok daha az alan kullanılarak insanların katlar arasında taşınmasın sağlamaktadır.Yürüyen merdiven tasarımını etkileyen baş faktör binanın mimari yapısı, büyüklüğü ve merdivenin kurulacağı alanın seçimidir. Yürüyen merdiven tasarımda rol oynayan önemli etkenlerden bir taneside bina trafiğidir.

Yürüyen merdivenin hareket edeceği dikey ve yatay alanlar dikkate alındıktan sonra yürüyen merdivenin uzunluğu belirlenir. Bina alt yapısının elverişli olması yürüyen merdivende kullanılan ağır bileşen ve komponentleri destekler nitelikte olması mühendislik açısından son derece önemlidir. Yürüyen merdiven tasarımında bazı dikkate alınacak hususlar bulunmaktadır. Genelikle mağaza yöneticileri ve alışveriş merkezi sahipleri ve yürüyen merdivenler ile bir kattan diğer kata ulaşan insanların, mağazalarında satılan ürünleride kolayca görebilmelerini sağlamak için isteklerde bulunurlar. Merdiven tasarımını etkileyen bir başka unsur müşteri beklentileri olarak karşımıza çıkmaktadır.